Mata Sahib Kaur Ji Girls College, Talwandi Sabo INDIA

Fee Structure

Class Total Fee Ist Term 2nd Term Mgt Fund Stu Fund
BA I 16900 8450 8450 9100 7800
BA II 18100 9050 9050 11100 7000
BA III 19600 9800 9800 12600 7000
MA I 20500 10250 10250 13500 7000
MA II 23500 11750 11750 16500 7000
B.Com I 18300 9150 9150 10500 7800
B.Com II 19600 9800 9800 12600 7000
B.Com III 20800 10400 10400 13800 7000
M.Com I 25400 12700 12700 18400 7000
M.Com II 27500 13750 13750 20500 7000
B.Sc I 22900 11450 11450 15100 7800
B.Sc II 24200 12100 12100 17200 7000
B.Sc III 25400 12700 12700 18400 7000
B.Sc.(Home.Sci.) 22000 11450 10550 14200 7800
BBA I 21700 10850 10850 13900 7800
BBA II 24000 12000 12000 17000 7000
BCA I 26400 13200 13200 18600 7800
BCA II 27500 13750 13750 20500 7000
BCA III 28600 14300 14300 21600 7000
PGDCA 22900 11450 11450 15100 7800
M.Sc (IT)-I 31500 15750 15750 23700 7800
M.Sc (IT)-II 34000 17000 17000 27000 7000
Phy.Edu, H.Sci(prac Fees) 4000(2000+2000)
Computer (Prac. Fees) 4000(2000+2000)
Hostel
Hostel Rent 20000+22000(Cooler)
Hostel Mess 22000(11000+11000)
Total 42000+2000(Cooler)
Class Total Fee Ist Term 2nd Term Mgt Fund Stu Fund
10+1(Arts) 13500 6750 6750 8300 5200
10+2(Arts) 14600 7300 7300 9400 5200
10+1(Commerce) 15900 7950 7950 10700 5200
10+2(Commerce) 17000 8500 8500 11800 5200
10+1(Non-Medical,Medical) 18500 9250 9250 13300 5200
10+2(Non-Medical,Medical) 20000 10000 10000 14800 5200
Phy.Edu, H.Sci(Prac Fees) 3000(1500+1500)
Computer (Prac. Fees) 4000(2000+2000)